Doneer

Search Website

Our Operational Costs

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport

Onze operationele kosten

Op deze pagina vindt u informatie over de operationele kosten van Al-Ayn Social Care Foundation International en haar leden (gezamenlijk ‘Al-Ayn’), in het belang van de transparantie en geloofwaardigheid die de pijlers van ons werk vormen.

Achtergrond

Al-Ayn werd in 2006 opgericht onder leiding van Zijne Eminentie Al-Sayyid Al-Sistani om verweesde kinderen die in Irak in armoede leven, te steunen en weerbaarder te maken. Tot 2013 was Al-Ayn alleen actief in Irak, waar het haar missie om unieke programma’s en fondsenwervingsinitiatieven uit te voeren voor de verweesde kinderen onder haar hoede voortzette.

Sinds 2013 zijn de fondsenwervingsinspanningen van Al-Ayn uitgebreid naar 15 landen wereldwijd, allemaal met dezelfde missie om weeskinderen te voorzien van essentiële basisdiensten, zodat ze onafhankelijke individuen kunnen worden die de uitdagingen van het leven zelf aankunnen. 

In november 2021 werd Al-Ayn International opgericht als een wereldwijde ledenorganisatie om haar leden wereldwijd te ondersteunen, zowel veldleden als fondsenwervende leden. Tot op heden heeft Al-Ayn meer dan 180.000 weeskinderen in Irak, Afghanistan en Ghana gesteund. 

De diensten die Al-Ayn aan zijn begunstigden biedt 

Ons uitgebreide zorgsysteem biedt gesponsorde kinderen toegang tot het volgende:

 • Maandelijkse financiële hulp om gesponsorde kinderen uit de armoede te halen
 • Psychologische rehabilitatie en therapie 
 • Kwaliteitsgezondheidszorg, inclusief behandelingen en medicijnen 
 • Veilige huisvesting 
 • Recreatieve activiteiten 
 • Ondersteuning bij onderwijs 
 • Kleding en schoenen 
 • Beroepsopleiding 
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Seizoensgebonden hulp tijdens Ramadan, Eid, Muharram, Winter, en meer.

 

Klik hier voor meer informatie over ons werk.

Waarom is een operationeel budget nodig? 

Elke succesvolle non-profitorganisatie heeft een operationeel budget nodig om ervoor te zorgen dat ze efficiënt, ethisch en in overeenstemming met haar missie werkt, en dat ze meer begunstigden kan bereiken die van haar liefdadigheidsactiviteiten en -diensten profiteren. Hieronder volgen voorbeelden van enkele gebieden van het werk van Al-Ayn waarvoor een operationeel budget nodig is:  

 

1. Een particulier sponsorprogramma implementeren

Verschillende afdelingen binnen Al-Ayn International en haar leden, zowel fondsenwervers als veldleden, werken samen om kinderen te registreren die in aanmerking komen voor het sponsorprogramma, en om sponsors in staat te stellen deze kinderen te sponsoren en te ondersteunen. Dit werk omvat:

 • Het uitvoeren van studies om het bedrag te verifiëren dat nodig is om een kind uit de armoede te halen en aan de eis van sponsoring te voldoen, en het bestuderen van marktschommelingen en wisselkoersen om dit bedrag voortdurend te herzien.
 • Het bezoeken van de families die genomineerd zijn voor het sponsorschapsprogramma om hun situatie en omstandigheden te onderzoeken, zodat ze geregistreerd kunnen worden in het sponsorschapssysteem bij Al-Ayn.
 • Een gedetailleerd evaluatieproces uitvoeren om ervoor te zorgen dat de gezinnen in aanmerking komen voor steun.
 • Voortdurende veldbezoeken afleggen bij geregistreerde gezinnen om ervoor te zorgen dat er een echt effect is van de aan hen verleende steun en om eventuele veranderingen in hun levensomstandigheden te onderzoeken die een aanpassing van de aan hen geleverde bedragen vereisen.
 • Het maandelijks ontvangen van gezinnen om sponsorbedragen te ontvangen en dit te documenteren om te voldoen aan het transparantieprincipe waarop Al-Ayn is gebaseerd.
 • Het opvolgen van de verschillende behoeften van weeskinderen die bij Al-Ayn geregistreerd staan en trachten hieraan te voldoen via de relevante afdelingen.
 • Het ontvangen van sponsorverzoeken van sponsors die een weeskind willen sponsoren.
 • Het koppelen van sponsors aan weeskinderen, het opvolgen van de betalingen van sponsors en het communiceren met hen over de behoeften van weeskinderen die zich kunnen voordoen.
 • Het ontvangen van de maandelijkse sponsorbedragen van de sponsors, het uitgeven van hun ontvangstbewijzen en het nemen van de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het sponsorbedrag bij het gesponsorde weeskind terechtkomt.

 

2. Het voorbereiden, verdelen en ontvangen van Sadaqa Dozen

In het licht van zijn algemene voogdij over verweesde kinderen en behoeftigen, heeft Al-Sayyid Al-Sistani de handeling van het plaatsen van geld in Al-Ayn’s Sadaqa Dozen beschouwd als een eigendomsoverdracht aan hem, namens de verweesde kinderen. Daarom wordt geld dat in Al-Ayn’s Sadaqa dozen geplaatst wordt beschouwd als Sadaqa Maqbootha (Ontvangen Sadaqa), en de beloningen van Sadaqa worden onmiddellijk geoogst.

Deze fondsen zijn een belangrijke bron van steun voor duizenden weeskinderen. Verschillende afdelingen werken samen om ervoor te zorgen dat de donaties uit de Sadaqa dozen bij de beoogde begunstigden terechtkomen.  Dit omvat:

 • Het produceren van Sadaqa dozen in fabrieken in overeenstemming met de vereiste veiligheids- en gezondheidsnormen.
 • Het verzenden van de Sadaqa dozen naar de verschillende landen waar Al-Ayn actief is. 
 • Het distribueren van dozen naar supporters via kantoren over de hele wereld, fondsenwervers en postdiensten, en het koppelen van elke doos aan een supporter via robuuste systemen.
 • Het ophalen van de dozen bij supporters.
 • Het openen van de dozen en het tellen van de bedragen in de dozen door speciale commissies, het documenteren van het proces en het sturen van ontvangstbewijzen naar de donateurs die de doos hebben gebruikt.
 • De bedragen op bankrekeningen storten om ze naar de veldkantoren te sturen en uit te delen aan weeskinderen in nood. 

 

3. Uitvoering van Sadaqa Jariya-projecten

Al-Ayn heeft verschillende Sadaqa Jariya (lopende liefdadigheidsprojecten) die continu diensten verlenen aan weeskinderen en hun families die bij Al-Ayn geregistreerd staan. Dit omvat huizencomplexen, beroepsopleidingscentra, gezondheidsklinieken en meer.

De juridische, technische en andere afdelingen werken op dit gebied, en de operationele procedures die hieraan bijdragen zijn onder andere:

 • Het ontvangen van schenkingen van onroerend goed, land en andere, na ervoor gezorgd te hebben dat er van geprofiteerd kan worden.
 • Het uitvoeren van wettelijke registratieprocedures voor ontvangen onroerend goed en land.
 • Het uitvoeren van de nodige studies naar potentiële projecten om projecten op te zetten die meer voordeel opleveren voor de geregistreerde gezinnen.
 • Het ontwikkelen van de nodige technische plannen voor de bouw van projecten in overeenstemming met de goedgekeurde normen.
 • De bouw van projecten opvolgen en voldoen aan de vereiste professionele normen.
 • De kosten van projecten opvolgen en coördineren met afdelingen om de nodige donaties te verkrijgen om de projecten te voltooien.
 • Het beheren van projecten na voltooiing, inclusief onderhoud, duurzaamheid en voortgezette dienstverlening.

 

 4.  Opvolgen van de verschillende behoeften van weeskinderen

Al-Ayn volgt de behoeften van geregistreerde weeskinderen op door middel van coördinatie tussen verschillende afdelingen. Dit omvat:

 • Het zoeken naar de wettelijke procedures die nodig zijn om de ontbrekende identificatiedocumenten van gezinnen te verkrijgen voordat ze geregistreerd worden.
 • Het regelmatig bezoeken van gezinnen om hun verschillende behoeften op te volgen.
 • Het ontvangen, opslaan en distribueren van donaties in natura aan geregistreerde gezinnen en dit alles documenteren.
 • Het documenteren van de gezondheids- en psychologische toestand van geregistreerde weeskinderen en het coördineren met specialisten, klinieken en ziekenhuizen om de nodige behandeling te regelen.
 • Het opvolgen van de educatieve status van geregistreerde weeskinderen, inclusief het bezoeken van scholen en het coördineren met instellingen en leerkrachten om educatieve cursussen te geven.
 • Het ontwikkelen van bouwkundige plannen voor het herbouwen en opknappen van weeskinderhuizen. 
 • Contracten afsluiten met een aantal gezondheidscentra die zich bezighouden met de medische behandeling van weeskinderen en hun moeders.
 • Zorgen voor centra die zich bezighouden met de ontwikkeling van weeskinderen en hen helpen om veel van de uitdagingen die ze doormaken te overwinnen.

 

5. Fondsenwerving

Het vermogen van Al-Ayn om haar diensten te verlenen en haar werk uit te breiden hangt af van de ontvangen donaties. De afdeling Communicatie en andere afdelingen werken samen om marketingstrategieën te ontwikkelen om het werk van Al-Ayn te promoten en fondsen te werven. Dit omvat:

 • Gedrukte publicaties die het werk van Al-Ayn uitleggen en hoe het gesteund kan worden
 • Websites ontwerpen en deze op de juiste manier voorbereiden om donaties te ontvangen
 • Inhoud voor sociale media 
 • Marketing e-mails 
 • Digitale advertenties
 • Inleidende kraampjes hebben om het werk van de stichting te promoten
 • Evenementen organiseren om de activiteiten van AL-Ayn wereldkundig te maken 

Hierboven staan voorbeelden van het werk dat onder de operationele begroting valt, en andere afdelingen werken ook om ervoor te zorgen dat diensten aan onze begunstigden worden verleend. Bijvoorbeeld de financiële afdeling die alle financiële overzichten en transacties controleert en de juridische afdeling die alle juridische zaken van het werk van Al-Ayn op verschillende gebieden en andere volgt. 

 

Financieringsbronnen voor onze operationele begroting

Tot nu toe heeft Al-Ayn haar operationele begroting kunnen financieren uit de volgende financieringsbronnen:

Steun van het kantoor van Al-Sayyid Al-Sistani 

Al-Ayn heeft de directe steun en zegeningen van Al-Sayyid Al-Sistani gehad. Het kantoor van Al-Sayyid Al-Sistani heeft het grootste deel van de operationele kosten van Al-Ayn sinds de oprichting ondersteund. Lees onze meest recente Ijaza of lees meer over ons werk op de officiële website van Al-Sayyid Al-Sistani.

Winstgevende Sadaqa Jariya projecten 

Al-Ayn heeft verschillende winstgevende Sadaqa Jariya projecten verspreid over Irak. Een deel van het geld dat door deze projecten wordt gegenereerd, wordt gebruikt om de operationele kosten van Al-Ayn te ondersteunen, zoals bepaald door de donoren van deze projecten in de waqf of hiba die ermee verbonden is. 

Supporters die bijdragen aan de operationele kosten  

We hebben supporters die graag bijdragen aan de operationele kosten van Al-Ayn om ervoor te zorgen dat de activiteiten soepel verlopen en dat we nog meer weeskinderen die in armoede leven kunnen bereiken. Sommigen dekken specifieke programmakosten of een bepaald aspect van ons werk, terwijl anderen het algemene operationele budget ondersteunen. 

 

Beloning voor het doneren aan het operationele budget

Volgens religieuze overleveringen is er een grote beloning voor degenen die bijdragen aan de continuïteit van de diensten van liefdadigheidsorganisaties zonder winstoogmerk, zoals Al-Ayn met wat zij biedt aan in aanmerking komende wees- en behoeftige kinderen. Deze bijdrage wordt geleverd door het operationele budget van Al-Ayn te ondersteunen. De reden hiervoor is dat deze diensten vele titels bereiken die in religieuze teksten worden genoemd, en dit strekt zich uit tot het Al-Ayn team in alle landen, van werknemers, vrijwilligers, supporters en donateurs. Deze titels omvatten:

 

1- De mensen van goedheid (ma’aruf)

Abu Hamza al-Thumali heeft gezegd: Abu Ja’far (as) zei: ((Allah Almachtig heeft voor het goede (ma’aruf) mensen uit Zijn schepping gemaakt, die Hij het goede deed doen beminnen, en Hij leidde degenen die het goede wilden naar hen toe, en Hij vergemakkelijkte het voor hen om het te verrichten, zoals Hij regen voor het droge land vergemakkelijkte om het te doen herleven en zijn mensen te doen herleven)).

De mensen van het goede zijn dus zo door een zegening van Allah. Zij houden ervan het goede te doen, en Allah Almachtig leidt degenen die het goede willen naar de mensen van het goede, om het van hen te vragen, en dan vergemakkelijkt Hij het voor de mensen van het goede om het uit te voeren, en tot de middelen van vergemakkelijking behoort wat Al-Ayn doet door middel van haar verschillende afdelingen.

Niet iedereen kan tot de mensen van het goede behoren, maar zij zijn mensen die het willen, dus Allah heeft het voor hen vergemakkelijkt. En één van de middelen om te faciliteren zijn de diensten die Al-Ayn verleent aan donateurs die tot de mensen van goedheid behoren. Abu Yaqzan berichtte dat Imam al-Sadiq (as) zei: “Niet iedereen die graag goedheid doet aan mensen doet het, en niet iedereen die het wenst kan het doen. Noch iedereen die in staat is om het te doen is toegestaan om het te doen, en als het verlangen, het vermogen en de toestemming samengaan, is er geluk voor de zoeker en degene die gezocht wordt).

Een ander verhaal verwijst naar de beloning van degenen die de titel van de mensen van goedheid bereiken, zo zei Imam Abu Abdullah Al-Sadiq (as): ((De metgezellen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeiden: O boodschapper van Allah, moge onze vaders en moeders voor u worden opgeofferd, de mensen van goedheid in deze wereld stonden bekend om hun goedheid, dus waar staan zij bekend om in het Hiernamaals? Hij zei: “Als Allah de mensen van het Paradijs het Paradijs binnen laat gaan, beveelt Hij een goede geur die aan de mensen van goedheid kleeft. Dus niemand van hen zou een groep mensen in het Paradijs voorbijgaan, behalve dat zij de geur ruiken, en zij zeggen dat dit van de mensen van goedheid is))

Ishaq ibn ‘Ammar rapporteerde ook dat Abu ‘Abd-Allaah (as) zei: “Het Paradijs heeft een deur genaamd goedheid (ma’aruf) alleen de mensen van goedheid kunnen hieruit binnengaan, en de mensen van goedheid in deze wereld zijn de mensen van de goedheid in het Hiernamaals.”

 

2- Goede daden verrichten

We moeten allemaal streven in ons wereldse leven om ons lot in het Hiernamaals veilig te stellen, dus we nemen deel aan goede daden wanneer de gelegenheid zich voordoet, en de Almachtige Allah heeft gezegd: ‘Zij geloven in Allah en de Laatste Dag, moedigen aan tot het goede en verbieden het kwade, en wedijveren met elkaar in het doen van het goede. Zij behoren waarlijk tot de rechtschapenen’ (3:114) en de Almachtige zei: ‘Wij maakten hen ook tot leiders, geleid door Ons gebod en inspireerden hen tot het verrichten van goede daden, het gebed te onderhouden en aalmoezen te betalen. En zij waren toegewijd aan Onze aanbidding’ (21:73).

Eén van de tekenen van degene die zijn lot in het Hiernamaals vreest, is zijn voortdurende streven naar goede daden, en de Bevelhebber der Gelovigen (as) zei, zoals in Nahj al-Balaghah: ((Wie de dood verwacht, haast zich naar goede daden)).

Voorwaar, het is het gebed van de gelovige die op zichzelf let en hoopt op het goede, zoals vermeld in de Sahifa Al-Sajjadiya: ((En vergemakkelijk mij het pad van goede daden naar u, en de wedijver ernaar van waar u het heeft bevolen), en dit gebed spoort de gelovige aan om de wegen van goede daden te zoeken en er zelfs naar toe te racen en op te staan om met anderen te wedijveren om dit goede te doen.

Imam Al-Sajjad (as) bevestigt dit in zijn smeekbede in de Munajat van de gehoorzamen: (Mijn God, plaats mij bij de uitverkorenen, de goeden, voeg mij bij de rechtschapenen, de vromen, de eersten die gulle gaven bereiken, de vluggen die goede dingen tegenkomen, de werkers van de blijvende daden van rechtschapenheid, de strevers naar verheven graden).

Deze titel is, net zoals hij geldt voor donateurs die aan de armen en behoeftigen geven, ook van toepassing op degenen die dit proberen te geven van degenen die in Al-Ayn werken, en zelfs vrijwilligers die hun tijd opofferen om het goede te doen dat ten goede komt aan kwetsbare groepen. Het is zeker dat degenen die bijdragen aan de continuïteit en uitbreiding van goed werk, behoren tot degenen die zich haasten naar goede daden en hun pad volgen, en geïnspireerd worden om goed te doen. 

 

3- Het vervullen van behoeften (haajat)

Al het werk van Al-Ayn is gericht op het vervullen van de behoeften van de armen en behoeftigen, en iedereen die bijdraagt aan de continuïteit van dit werk neemt deel aan het vervullen van de behoeften van deze arme mensen, vooral weeskinderen die een grote behoefte hebben aan degenen die hun zaken vergemakkelijken en in hun behoeften voorzien, door hen te voeden, te kleden, onderdak te bieden, hun zieken te behandelen, hen mondiger te maken en hen te ontwikkelen. Dit zijn allemaal behoeften die de werkers in Al-Ayn proberen te vervullen. Daarom hebben alle verhalen over de beloning van het vervullen van behoeften betrekking op de teams die in Al-Ayn werken en degenen die hen ondersteunen en met hen deelnemen aan het uitvoeren van deze taak. Het geldt duidelijk ook voor degenen die hen in staat stellen om aan deze behoeften te voldoen, aangezien bijdragen aan het operationele budget voornamelijk dienen om aan deze behoeften te voldoen. Zonder dat worden veel van de manieren die ervoor zorgen dat ze vervuld worden afgesloten.

Onder deze overleveringen is wat overgeleverd is door Muammar bin Khallad die zei: Ik hoorde Abu al-Hasan (as) zeggen: ((Allah heeft dienaren op aarde die trachten de behoeften van de mensen te vervullen. Dezen zijn degenen die veilig zijn op de Dag der Opstanding, en wie een gelovige plezier brengt, zal zich in zijn hart verheugen op de Dag der Opstanding)).

Alleen maar proberen te voorzien in de behoeften van een behoeftig individu, en niet noodzakelijkerwijs daarin voorzien, is voldoende voor een persoon om veilig te zijn op de Dag der Opstanding. Het is zeker dat degene die bijdraagt aan het ondersteunen van werknemers in een organisatie als Al-Ayn deze titel bereikt, omdat zij door hun bijdrage iemand worden die ernaar streeft om behoeften van mensen te vervullen.

De andere titel die in deze tekst is opgenomen is plezier brengen. Deze titel maakt ook degenen die bijdragen aan het ondersteunen van het werk van Al-Ayn tot een partner in het brengen van plezier aan die familie of die persoon, want zowel degene die doneert aan de armen als degene die bijdraagt aan het geld dat de armen bereikt, is door hun inspanningen of geld een partner in het brengen van plezier en ontvangt de beloning van het brengen van dat plezier.

 

4 – Hulp aan de behoeftigen

Er is overgeleverd dat Zaid Al-Shaham zei: Ik hoorde Abu Abdullah (as) zeggen: ((Degene die zijn wanhopige gelovige broeder redt en zijn smart verlicht en hem helpt om in zijn nood te slagen, Allah Almachtig heeft voor hem tweeënzeventig barmhartigheden van Allah opgeschreven. Eén daarvan zal Hij voor hem verhaasten om zijn levensonderhoud te herstellen en Hij zal hem eenenzeventig barmhartigheden bewaren voor de verschrikkingen van de Dag der Opstanding)).

Degene die hulp geeft is niet alleen degene die zijn geld schenkt, maar ook degene die ervoor zorgt dat het geld bij de persoon in nood terechtkomt. Want zonder deze inspanning om het geld te bezorgen, zal de titel van verlichting voor de behoeftige niet bereikt worden.

 

5- Hulp in nood

Hetzelfde geldt ook voor wat er genoemd werd in de noodhulp. Thareeh Al-Muharabi zei: Ik hoorde Abu Abdullah (as) zeggen: ((Elke gelovige die de nood van een gelovige verlicht, en hij wordt geconfronteerd met moeilijkheden, Allah zal zijn behoeften in deze wereld en het Hiernamaals vergemakkelijken.)).

 

6. Andere titels

Er zijn verschillende andere titels die van toepassing zijn op degenen die bijdragen aan het ondersteunen van al het werk dat Al-Ayn uitvoert, inclusief het ondersteunen van haar operationele budget, het ondersteunen van een specifieke activiteit, of het deelnemen aan de productie van een deel van wat zij aan weeskinderen of donateurs verstrekt om hun donaties te verzamelen. Deze titels zoals het voeden van de armen, het kleden van de behoeftigen, vriendelijkheid jegens de zwakken, het dienen van de armen, etc., en in elk van hen zijn er vele overleveringen die de hoge status aangeven van degenen op wie dit van toepassing is.

Bovendien is iedereen die bijdraagt aan een van de diensten van Al-Ayn inbegrepen in de beloning van die dienst. Bijvoorbeeld, wie deelneemt aan de dienst van het bereiken van sponsoring is een deelgenoot in de beloning van sponsoring, dus hij is een van degenen die hebben bijgedragen aan de sponsoring van dit weeskind. Op dezelfde manier wordt degene die deelneemt aan het bereiken van ontvangen Sadaqa voor donoren omvat door de vertellingen die de beloning van Sadaqa vermelden. En wie bijdraagt aan het vervaardigen van de kist of de kosten van het bezorgen ervan bij de schenker, evenals het terugbrengen ervan naar Al-Ayn, valt onder de vertellingen over de beloning van Sadaqa. En zo verder met andere soorten giften.

 

Het accepteren van donaties voor onze operationele kosten

Gebaseerd op de bovenstaande vertellingen, en gezien het belang van bijdragen aan de operationele kosten voor onze supporters zelf, net zoals het belangrijk is voor weeskinderen en behoeftigen, vanwege de impact die het voor hen heeft in deze wereld en het hiernamaals, en om het werk van Al-Ayn voort te zetten en uit te breiden naar andere landen en andere delen van de samenleving en meer diensten te verlenen, werd toestemming gevraagd aan de hoogste religieuze autoriteit, Al-Sayyid Al-Sistani, om Al-Ayn toestemming te geven om te ontvangen wat helpt om door te gaan en uit te breiden. De toestemming kwam van hem (enter the ijaza link) om de noodzakelijke uitgaven voor de voortzetting van het werk van Al-Ayn en haar filialen en kantoren over de hele wereld veilig te stellen door middel van de donaties die in de toestemming genoemd worden, rekening houdend met voorwaarden en beperkingen. Deze toestemming omvat het aftrekken van wat nodig is van de donaties die Al-Ayn ontvangt.  

Daarom hebben we besloten om de weg vrij te maken voor donateurs om het operationele budget van Al-Ayn te steunen om de continuïteit en uitbreiding te waarborgen, en daarmee een nieuwe deur te openen voor doneren en het verkrijgen van een beloning. Dit omvat, in dit stadium, het volgende, en in de toekomst zal Al-Ayn passende plannen ontwikkelen in overeenstemming met de bovenstaande toestemming van Al-Sayyid Al-Sistani.

 

Optionele bijdrage:

Donateurs hebben een optionele keuze om een extra bedrag te doneren voor operationele kosten op de afrekenpagina op onze websites, wanneer ze een donatie van welk type dan ook doen. 

 

Operationeel fonds:

We zullen beginnen met het promoten van ons operationele fonds om supporters aan te moedigen te doneren voor de operationele kosten van Al-Ayn om de voortgang en uitbreiding van het werk van Al-Ayn te garanderen en mensen in nood te ondersteunen.

Om dit fonds te steunen of meer te weten te komen, klik hier. 

Als u vragen heeft, neem dan contact op via [email protected] of bel +32 24 26 15 05.