Doneer

Search Website

Een nieuwe hoop: Het verhaal van gezondheidszorg voor weeskinderen

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport

Een nieuwe hoop: Het verhaal van gezondheidszorg voor weeskinderen

27 February 2024

Inleiding

In dit artikel wordt u meegenomen in het inspirerende verhaal van de gezondheidszorg van Al-Ayn en haar toewijding aan de zorg voor weeskinderen. U ontdekt hoe deze organisatie een baken van hoop is geworden door haar gezondheidszorg in de vorm van het Lichtendesterren project. die zich richt op het welzijn van de weeskinderen van Al-Ayn. De uitdagingen en successen die gepaard gaan met het bieden van essentiële medische ondersteuning aan de meest kwetsbaren in onze samenleving worden hierin verkend.

Het werk van Al-Ayn

Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn om op te groeien zonder de liefdevolle zorg van ouders. Voor duizenden weeskinderen in Irak is dit de harde realiteit. Echter, tussen de schaduwen van verdriet, schijnt er een licht van hoop, en dat licht draagt de naam Al-Ayn. Deze organisatie zet zich onvermoeibaar in om het leven van weeskinderen te verrijken, met bijzondere aandacht voor hun gezondheid. Hun inzet is zowel hartverwarmend als essentieel; de gezondheid van een weeskind vormt immers de basis voor hun toekomst. Al-Ayn begrijpt dit en werkt onophoudelijk om ervoor te zorgen dat deze weeskinderen toegang hebben tot de medische zorg die zij nodig hebben, en biedt niet slechts basiszorg, maar een uitgebreid programma dat alle aspecten van hun welzijn omvat.

Door de jaren heen heeft Al-Ayn een zorgsysteem opgebouwd dat zowel indrukwekkend als noodzakelijk is. Hun teams van deskundigen bieden niet alleen onmiddellijke hulp waar nodig, maar werken ook aan langetermijnoplossingen voor problemen die de gezondheid van deze weeskinderen beïnvloeden. Hun toewijding is duidelijk: elk weeskind verdient een gezonde start in het leven. Met dit nobele doel voor ogen streeft Al-Ayn ernaar een wereld te creëren waarin weeskinderen niet alleen overleven, maar echt kunnen bloeien.

Hoe Al-Ayn weeskinderen een betere toekomst biedt door gezondheidszorg

Gezondheidszorg is veel meer dan het behandelen van ziekten; het is een springplank naar mogelijkheden en een leven vol potentieel. Al-Ayn heeft dit principe omarmd en zet het om in actie. De organisatie zorgt ervoor dat weeskinderen niet alleen medische zorg ontvangen, maar ook de ondersteuning die ze nodig hebben om sterk en veerkrachtig te worden.

Van preventieve programma’s gericht op immunisaties en regelmatige gezondheidscontroles tot gespecialiseerde behandelingen voor chronische aandoeningen, Al-Ayn laat geen steen onomgekeerd. Zij begrijpen dat een gezond weeskind beter kan leren, spelen en zich ontwikkelen. De impact van deze aanpak is enorm. Door weeskinderen in hun jonge jaren van hoogwaardige zorg te voorzien, legt Al-Ayn de basis voor een toekomst waarin zij als volwassenen kunnen bijdragen aan de samenleving. Dit is niet alleen een investering in hun individuele levens, maar in de samenleving als geheel.

Al-Ayn neemt zijn rol serieus en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de gezondheidszorg te verbeteren en te personaliseren, zodat elk weeskind de specifieke zorg krijgt die het nodig heeft. Zo bouwt de organisatie aan een betere toekomst voor weeskinderen, één weeskind tegelijk.

Al-Ayn’s benadering van medische onderzoeken en operaties

De weg naar genezing begint vaak met een diagnose. Al-Ayn heeft een netwerk van medische professionals die nauwgezet werken om nauwkeurige diagnoses te stellen. Medische onderzoeken vormen een cruciaal onderdeel van dit proces, waarbij elk weeskind de aandacht krijgt die het verdient, of het nu gaat om een eenvoudige bloedtest of een complexe MRI-scan. Al-Ayn zorgt ervoor dat de weeskinderen toegang hebben tot de benodigde technologie.

Wanneer operaties noodzakelijk zijn, staat Al-Ayn klaar met toegewijde chirurgenteams. Zij begrijpen dat een operatie niet alleen een fysieke ingreep is, maar ook een emotionele uitdaging voor een weeskind zonder ouders. Daarom zorgen zij voor een ondersteunend netwerk dat de weeskinderen bijstaat, voor, tijdens en na de procedure. Het is een zorgzame benadering die zelden wordt gezien. Met elke succesvol uitgevoerde operatie biedt Al-Ayn een weeskind niet alleen een nieuwe kans op gezondheid, maar ook op leven.

Deze operaties kunnen levensveranderend zijn, en Al-Ayn zorgt ervoor dat geen enkel weeskind achterblijft. Ze werken discreet, zonder ophef, maar hun resultaten spreken boekdelen. Het is een daad van liefde, mededogen en onvoorwaardelijke steun.

Medicijnen en medische hulpmiddelen van Al-Ayn

Wat zou een ziek weeskind zijn zonder de medicijnen die het nodig heeft? Al-Ayn zorgt ervoor dat deze vraag nooit beantwoord hoeft te worden. Met een uitgebreid distributienetwerk zorgen zij ervoor dat essentiële medicijnen de weeskinderen bereiken die ze nodig hebben om te genezen of hun conditie te beheren.

Deze medicijnen zijn vaak de sleutel tot herstel en Al-Ayn behandelt ze met de nodige zorg. Ze zijn niet alleen een leverancier, maar ook een hoeder van hoop. Ze houden nauwgezette administratie bij en zorgen ervoor dat elk weeskind de juiste dosering krijgt voor zijn of haar situatie.

Maar medicatie alleen is niet altijd voldoende. Soms zijn medische hulpmiddelen noodzakelijk; van een eenvoudige bril tot geavanceerde gehoorapparaten. Al-Ayn investeert in deze hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat elk weeskind de kans krijgt om te horen, te zien en te communiceren met de wereld om hen heen. Deze toewijding aan medische zorg in al haar vormen is wat Al-Ayn onderscheidt. Ze erkennen de complexiteit van gezondheidsuitdagingen en beantwoorden deze met een holistische benadering die verder gaat dan de huidige normen.

De impact van Al-Ayn

De inspanningen van Al-Ayn hebben een rimpelwerking die verder reikt dan de directe zorg voor weeskinderen. Hun werk heeft een positieve impact op de gehele gemeenschap, aangezien gezonde weeskinderen opgroeien tot gezonde volwassenen die bijdragen aan de samenleving. De verhalen van de weeskinderen zijn het bewijs: elk hersteld weeskind, elke succesvolle operatie, elke verstrekte bril vergroot hun wereld en opent nieuwe deuren. De kwaliteit van leven die Al-Ayn biedt, is meer dan een mooie daad; het is een fundament voor hoop en vooruitgang.

De verbeteringen in gezondheid die Al-Ayn bewerkstelligt, leiden ook tot betere onderwijsprestaties. Een gezond weeskind kan zich beter concentreren, meer leren en beter deelnemen aan het leven. Dit is de kracht van goede gezondheidszorg, het is een katalysator voor persoonlijke ontwikkeling.

De ware impact van Al-Ayn ligt in de transformatie die zij teweegbrengen; het is een kettingreactie van goede gezondheid die hoop en geluk brengt. Door het leven van weeskinderen te verbeteren, versterken ze de structuren van gemeenschappen en bouwen ze aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Een oproep tot actie

Het werk van Al-Ayn kan niet bestaan zonder uw steun. Het is een herinnering dat iedereen een rol kan spelen in het ondersteunen van de gezondheidszorg voor weeskinderen. Dit is een oproep tot actie, een uitnodiging om deel te nemen aan iets dat groter is dan uzelf.

Denk aan de vreugde die een weeskind beleeft bij het ontvangen van de zorg die het nodig heeft. Het is een moment van onschatbare waarde dat u kunt helpen realiseren. Door te doneren, vrijwilligerswerk te doen, of simpelweg het woord te verspreiden, draagt u bij aan de missie van Al-Ayn. Actief deelnemen verrijkt uw eigen leven, brengt een gevoel van voldoening en trots, wetende dat u bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van een ander mens. Dit is wat Al-Ayn ons biedt; een kans om concreet en positief verschil te maken.

Uw steun aan Al-Ayn is een investering in de toekomst, niet alleen van de weeskinderen, maar ook van onze wereld. Het is een daad van medemenselijkheid die verder reikt dan we ons vaak realiseren. Sta op en neem actie. Samen kunnen we de veranderingen bewerkstelligen die nodig zijn om deze weeskinderen een gezonde en gelukkige toekomst te bieden.

De toekomst van Al-Ayn

De toekomst ziet er veelbelovend uit voor Al-Ayn, met plannen om hun reikwijdte en impact nog verder uit te breiden. Hun droom is een wereld waarin geen enkel weeskind verstoken blijft van de gezondheidszorg die het zo hard nodig heeft. Met elke stap die ze zetten, komen ze dichter bij het realiseren van deze visie.

Technologische vooruitgang speelt een centrale rol in de toekomstplannen van Al-Ayn. Met innovatieve gezondheidsoplossingen en digitale middelen hopen ze de efficiëntie en toegankelijkheid van hun diensten te vergroten. Zo kunnen ze nog meer weeskinderen bereiken en nog sneller de noodzakelijke zorg bieden.

Gedreven door een onwankelbaar geloof in hun missie, werkt Al-Ayn ook aan het versterken van hun netwerk van partnerschappen. Samenwerking met lokale en internationale organisaties, zowel binnen de gezondheidssector als daarbuiten, zal cruciaal zijn voor hun succes op de lange termijn.

Maar de toekomst van de weeskinderen hangt ook af van ons, de gemeenschap, en onze bereidwilligheid om ons in te zetten voor hun zaak. Met elke bijdrage, groot of klein, geven we samen vorm aan een hoopvolle toekomst voor deze weeskinderen die Al-Ayn ondersteunt. Laten we allen deel uitmaken van die prachtige horizon die nog ontdekt moet worden.

Conclusie

In onze reis door het hart van Al-Ayn’s initiatief hebben we gezien hoe toegewijde gezondheidszorg voor weeskinderen een wereld van verschil kan maken. Hun verhaal is niet alleen een betoog van zorg, maar ook van hoop en veerkracht. Het illustreert de impact die toegankelijke medische ondersteuning kan hebben op de levens van jonge individuen die vroegtijdig te maken kregen met grote verliezen. Dankzij Al-Ayn krijgen deze weeskinderen een kans op een gezonder en gelukkiger leven, wat bijdraagt aan de bouwstenen voor hun toekomst.


Related